Česky | English

Pivkupectví.cz - Internetový obchod plný skvělého piva

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Základní informace

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky  upravují způsob prodeje a nákupu zboží - alkoholických nápojů a doplňků v internetovém obchodě www.badflash.cz,  který je provozovaný s.r.o. Bad Flash Beers, IČ: 03155421 (dále jen „prodávající“). Kontaktní údaje prodávajícího jsou uvedeny v sekci: Kontakt.

2.1. Zákazníkem internetového obchodu může být jen osoba způsobilá k právním úkonům starší 18-ti let. Zákazník svým souhlasem s těmito VOP prohlašuje, že tyto podmínky splňuje. Pokud by se následně ukázalo, že je toto prohlášení nepravdivé, bere zákazník na vědomí, že prodávající je oprávněn nedodat mu objednané zboží a požadovat po zákazníkovi náhradu způsobené škody.

3.1. Předmětem prodeje je zboží  nabízené v internetovém obchodě.

4.1. Nabídka zboží označeného jako AKCE je platná v době uvedené u každého produktu a do vyprodání zásob nebo do ukončení akce.

Objednávka zboží, způsob placení, fakturace

1.2. Pivkupectví nepodmiňuje nákupy  minimalním množstvím odběru, je možné zakoupit i jednu láhev. Objednávky je možné provést  elektronickou formou prostřednictvím emailu uvedeného na stránce Kontakt nebo telefonicky pomocí telefonického čísla uvedeného na stránce Kontakt.

2.2. Zboží je možno rozvést dle našich pravidelných tras mimo Prahu, v Praze každý pracovní den od pondělí do pátku, popřípadě vyzvednout přímo ve skladu na adrese Na Boleslavce 16, Praha 8 - Březiněves.

3.2. Zákazníkem vyplněná a odeslaná objednávka je závazná, v okamžiku kdy prodávající potvrdí přijetí objednávky nebo učiní opatření k dodání zboží, je mezi prodávajícím a zákazníkem platně uzavřena kupní smlouva.

4.2. Při využití způsobu elektronické objednávky zákazník obdrží  potvrzení objednávky prostřednictvím emailu. Pokud se v tomto potvrzení vyskytnou jakékoliv nesrovnalosti, ihned nás kontaktujte. Následně po vyřízení objednávky a expedici  zboží bude zákazníkovi zaslána informační zpráva na kontaktní e-mail uvedený v objednávce.

5.2. Faktura (daňový doklad) za objednané zboží bude vystavena prodávajícím v souladu s platnými právními předpisy a bude zákazníkovi dodána společně se zbožím. Faktura slouží současně jako dodací list.

Cena zboží

1.3. Ceny jednotlivých položek zboží se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, prodávající si vyhrazuje právo ceny měnit.

2.3. Ceny zboží jsou platné v okamžik uskutečnění objednávky zákazníkem.

3.3. Ceny zboží uvedené u jednotlivých produktů jsou včetně DPH (ceník pro velkoobchod a distribuci uvádí ceny bez DPH).

Dodání zboží

1.4. Zboží je možno rozvést dle našich pravidelných tras mimo Prahu, v Praze každý pracovní den od pondělí do pátku, popřípadě vyzvednout přímo ve skladu na adrese Na Boleslavce 16, Praha 8 - Březiněves.

Zrušení objednávky,  záruka, reklamace zboží

1.5. Pokud se zákazník rozhodne zrušit objednávku před expedicí, je nutné prodávajícího o této skutečnosti ihned informovat a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2.5. Prodávající doporučuje, aby si zákazník prohlédl zboží bez zbytečného odkladu po dodání a případné vady reklamoval okamžitě. Reklamace by měla být uplatněna písemnou formou a adresovaná do sídla prodávajícího nebo e-mailem, v oznámení zákazník uvede podrobný popis vady. Po domluvě s prodávajícím dodá zákazník do sídla prodávajícího i reklamované zboží k posouzení oprávněnosti reklamace.

3.5. Prodávající je povinen reklamaci vyřídit do 30-ti dnů od oznámení reklamace anebo je povinen zákazníka v této lhůtě informovat, proč tak nemůže učinit a stanovit termín vyřízení reklamace.

4.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na bezplatnou výměnu zboží.

5.5. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu nákladů spojených s uplatněním reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany zákazníka nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 Odstoupení od smlouvy

1.6. Kupuje-li zboží spotřebitel - nepodnikající fyzická osoba, má v souladu s § 53 odst. 7. Občanského zákoníku (Obč. z.) právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dní od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. Odstoupení od smlouvy musí být v písemné formě zasláno do sídla prodávajícího nebo e-mailovou formou viz. kontaktní údaje. 

2.6. Při odstoupení zákazník v písemné formě uvede, že odstupuje od smlouvy ve smyslu §53 odst. 7. Obč. zák. s uvedením čísla dodacího listu, datumem nákupu a čísla jeho bankovního účtu pro vrácení peněz. V případě, že zákazník již zboží převzal, nechť jej spolu s dokladem o koupi doručí zpět na vlastní náklady do sídla prodávajícího.  Zboží musí být kompletní, nepoškozené a funkční, ve stavu, v jakém jej zákazník převzal při dodávce. Prodávající neakceptuje vrácení zboží na dobírku a doporučuje, aby bylo zboží při přepravě pojištěno.

3.6. Uplatní-li zákazník - spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy uvedené v tomto článku, má prodávající právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Prodávající je zároveň povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zboží nejpozději do 30-ti dnů od odstoupení.

4.6. Prodávající si také vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, popř. z části nedodat objednané zboží, a to v těchto případech:

zboží se již nevyrábí nebo nedodává

zboží je dlouhodobě nedostupné

změnila se výrazným způsobem cena zboží

prodávající se důvodně domnívá, že zákazník nesplňuje zákonné podmínky pro uskutečnění obchodu, zejména kritérium dosažení věku 18-ti let

V případě, že tyto situace nastanou, bude prodávající bez zbytečného odkladu kontaktovat zákazníka  a domluví s ním další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky bez náhrady apod.)

Pokud zákazník již za zboží zaplatil a výsledná cena zboží bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na účet zákazníka v nejkratším možném termínu. V případě, že výsledná cena zboží bude po provedení změny vyšší, bude zákazníkovi dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Záruka, trvanlivost zboží

1.8. Na nepotravinové zboží v internetovém obchodě se vztahuje záruka 2 roky od dodání zboží. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávným používáním, údržbou či skladováním.

2.8. U alkoholických nápojů je záruka shodná s dobou trvanlivosti uvedenou výrobcem na etiketě lahví. Tato trvanlivost je výrobcem zaručena pouze při doporučeném způsobu skladování. Prodávajícím jsou v záruční době kromě výše uvedeného rozporu s kupní smlouvou uznávány jen senzorické závady kvality alkoholických nápojů, a to při navrácení většiny obsahu láhve.

Ochrana osobních údajů

1.9. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v pozd. zn.  Tyto informace  slouží  výhradně pro vnitřní potřebu prodávajícího a za účelem plnění uzavřených smluv. Tyto informace nejsou poskytovány třetím osobám s výjimkou poskytnutí nutných informaci dopravci pro uskutečnění dopravy. Zákazník může požádat o výmaz osobních údajů z databáze prodávajícího písemně formou.

Ochrana autorských práv

1.10.  Fotografie zveřejněné v internetovém obchodu jsou chráněny autorským zákonem č. 121/2000 Sb. v pozd. zn. Jejich použití podléhá souhlasu prodávajícího.

Změna obchodních podmínek

1.11. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky zveřejní na internetových stránkách internetového obchodu, a to nejméně 1 týden před tím, než mají vstoupit v platnost.

 


Založit nový účet

Zjednodušte si život tím, že se zaregitrujete a vyplníte své kontaktní údaje, které budete v e-shopu používat. Nebudete je tak muset pokaždé vyplňovat znovu.
Ověření věku

Vstupujete na stránky určené pouze osobám starším 18 let.
Prohlašuji, že jsem starší 18 let.

Ano Ne